מערכת ה-CBSD הינה מערכת בקרה מרכזית בתקשורת DALI הכוללת מערכת מרכזית לגיבוי חשמלי עבור תאורת חירום הפועלת בהתאם לדרישות תקן EN-50171.

המערכת המרכזית לגיבוי חשמלי מספקת מתח סינוסואידאלי 230V 50Hz..

מערכת הבקרה המרכזית מאפשרת בקרה אינדיווידואלית לגופי תאורת החירום בתקשורת DALI ובאמצעות התוכנה הייחודית מתאפשרת הפעלת כל גוף תאורת חירום באופן חד תכליתי או דו תכליתי, וכן קביעת עוצמת תאורה מלאה או מעומעמת בעבודה רגילה או בחירום.

מערכת הבקרה המרכזית כוללת יחידת "מחלף" חד/תלת פאזי אינטגראלי המאפשר זיהוי של כשל באספקת החשמל והדלקת גופי תאורת החירום בפרק זמן שאינו עולה על 0.5 שניות.

זמן העבודה בחירום 60 דקות או לכל זמן בהתאם לדרישת הלקוח.

מערכת הבקרה המרכזית מאפשרת שליטה אינדיווידואלית על כל גוף תאורת חירום, לרבות ניטור וקבלת חיווי תקלות בכבלי החשמל, גוף תאורה מנותק, נורה תקולה וכו' .

הזנת גופי התאורה משני מקורות שונים:

בהתאם לדרישות הרגולציה גופי תאורת החירום, לאורך נתיב המילוט, יוזנו משני מעגלי הזנה נפרדים וממערכות גיבוי חשמלי נפרדות ובעת כשל באספקת החשמל, מקומי או כללי, תופעל כל תאורת החירום לאורך נתיב מילוט נתון.

יישום דרישת הרגולציה, להארת כל גופי תאורת החירום בנתיב מילוט נתון, מתאפשר הודות לממשקי הסנכרון המותקנים בכל מערכת בקרה והמאפשרים את ההפעלה האוטומטית של גופי תאורת החירום המחוברים למערכות הגיבוי החשמלי המותקנות בחדרי חשמל מרוחקים זה מזה.

תיאור המערכת

מערכת הבקרה מופעלת באמצעות בקר ייעודי וארבעה ערוצי תקשורת DALI, המאפשרים שליטה ובקרה אינדיווידואלית על 246 גופי תאורת חירום, (160 גופי תאורה, סטנדרט וניתן להרחבה בהתאם לדרישות הפרויקט). גופי תאורת החירום מקבלים כתובות DALI ייחודיות ממערכת הבקרה לצורך השליטה והבקרה האינדיווידואלית.

תוכנת ניהול ייעודית, מותקנת במחשב PC אינטגרלי למערכת, מאפשרת הצגת נתוני תאורת החירום לרבות אינדקס רישום, מיקומם הפיזי של גופי התאורה, חיווי תקלות, קביעת לו"ז לביצוע בדיקות התקינות וכו'. מחשב ה PC כולל ממשק תקשורת TCP/IP לקיום תקשורת עם הבקר המרכזי של המתקן, ככל שקיים.

מערכת הבקרה מבצעת בדיקות תקינות, באופן אוטומטי, לתאורת החירום וקבלת חיווי אינדיווידואלי מכל גוף תאורת חירום, כדוגמת: נורה תקולה, גוף התאורה מנותק, וזיהו תקלות בכבלי הזינה ו/או התקשורת.

כל התקלות נרשמות בתוכנת הניהול ונשלחות לבקר מרכזי של המתקן.

ביצועי המערכת

בדיקות תקינות אוטומטיות של תאורת החירום:

תקינות תשתית – המערכת מבצעת באופן רציף בדיקות תקינות החיבור החשמלי והתקשורת שבין חדר החשמל לבין גופי תאורת החירום, ובעת זיהוי נתק, מדווחת המערכת מידית לתוכנת הניהול.

תקינות המערכת המרכזית לגיבוי חשמלי – המערכת מבצעת בדיקות באופן רציף לתקינות הממיר והמטען, ובעת זיהוי כשל, תדווח המערכת מידית לתוכנת הניהול.

בדיקת תקינות פונקציונלית – אחת לשבוע (או בכל מחזוריות שיקבע הלקוח) תפעיל המערכת את גופי תאורת החירום למשך זמן של עד 10 דקות (בהתאם לסוג גופי התאורה, LED או פלואורסנט) ותבדוק את תקינותם הפונקציונאלית ובעת זיהוי כשל, תדווח המערכת מידית לתוכנת הניהול.

לצורך שמירה על כשירותה של תאורת החירום, יתבצעו בדיקות אלו בהתאם לכללים, ללו"ז וקבוצות גופי התאורה, שייקבעו בתכנון מראש בהתאם לדרישות תקן EN50171.

בדיקת משך זמן הפעולה – אחת לשנה (או בכל מחזוריות שיקבע הלקוח) תפעיל המערכת את גופי תאורת החירום למשך זמן כפי המתוכנן למתקן בחירום, ותבדוק את תקינות הסוללות. לצורך שמירה על כשירותה של תאורת החירום, תתבצע בדיקה זו בשני שלבים ובזמנים שונים, כך שבכל פעם יופעלו 50% מגופי התאורה עם 50% מסך המצברים ובעת זיהוי כשל, תדווח המערכת מידית לתוכנת הניהול, בהתאם לכללים, ללו"ז, קבוצות גופי התאורה והמצברים, שייקבעו בתכנון מראש בהתאם לדרישות תקן EN50171.

יתרונות נוספים

  • יישום תאורת חירום חד/דו תכליתית עם כל גוף תאורה הנמצא בשימוש במתקן והתאמתו לת"י 20 חלק 2.22 (מתבצע ע"י אנלטק).
  • גמישות בהוספת יחידת "מחלף" עבור כל גוף תאורה או עבור קבוצת גופי תאורה במתקן.
  • גמישות בקביעת משטר העבודה של גופי התאורה: המערכת מאפשרת הפעלת גופי התאורה, כולם או חלקם, באופן חד תכליתי או דו תכליתי בכל עוצמת תאורה שתידרש ע"י הלקוח. פעולה זו מאפשרת לקיים תאורת נוי או תאורת התמצאות במתקן בהספק מופחת לטובת מערכת מצלמות האבטחה, שומרים במתקן וכדו'.
  • תקשורת DALI קווית בעלת רמת אמינות גבוהה, המאפשרת תקשורת בטווחים של עד 300 מטר בחיבור כוכב, אופציה לטווח של עד 600 מטר בתוספת מגבר קו DALI ייעודי.
  • יישום תקשורת אלחוטית בין גופי התאורה למערכת הבקרה המרכזית.
  • לחצן ידני לביצוע בדיקות תקינות באופן ידני בהתאם לדרישות תקן EN50171.

למידע נוסף על מערכת תאורת החירום המרכזית